Tüzüğümüz

Değişiklik: 27.03.2019 Tarihinde 16-035-176 Kütük Numaralı Tüzük

 

MADDE 1. KURULUŞ :

29 Mayıs 2009 tarihinde, merkezi Bursa’da olmak üzere BURSA MÜHENDİS ve MİMAR

İŞADAMLARI DERNEĞİ adı altında bir dernek kurulmuştur. Dernek kısa adı BUMİAD dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır. 23 ŞUBAT 2019 tarihinde yapıolan 6. Olağan Kongre ile derneğin açılımı “BURSA MÜHENDİS VE MİMAR İŞİNSANLARI DERNEĞİ olarak değiştririlmiştir. BUMİAD logosu aşağıda olduğu gibidir;

MADDE 2. DERNEĞİN AMACI :

Atatürk ün gösterdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak; Ülkemizin ekonomik, endüstriyel, sosyal ve kültürel kalkınmasında, bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik

politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, projeler üretmek. özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, Mühendis ve Mimar iş adamlarının taleplerini duyurmak, toplumdaki öncü ve girişimci

niteliklerini geliştirmek Mühendislik ve mimarlık mesleğinin toplum içinde anlaşılması, tanınması, saygınlık ve etkinliğinin artırılması için girişimlerde bulunmak.

 

MADDE 3. AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

3.1- Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek iş dünyasının AR-GE faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi için çalışmalar yapar.

3,2- Eğitim, öğretim faaliyetlerinin, ekonomi ve endüstrinin gereksinimlerine uygun, istihdamı destekleyecek şekilde uygulanması konusunda görüş ve öneriler geliştirir.

3,3- Üyelerinin mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunarak, aralarındaki dayanışmayı arttırır, birikimlerini bölgenin ve ülkenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde topluma yararlı bir biçimde kullanır.

3.4- Üyelerini ülke içinde ve dışında tanıtır, teknik gelişimlerini ve eğitimlerini arttırır.

3.5- İstenmesi durumunda, kamu ve özel kesim işlerinde çıkmış teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda, hakem, bilirkişi gösterir.

 

3.6- Üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmalar ve etkinlikler yapar.

 

3.7- Kamunun, bölgenin ve ülkenin çıkarlarının gözetilmesi, çevrenin, tarihi ve kültürel mirasın korunmasında gerekli gördüğü girişim ve çalışmaları yapar.

3.8- Uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar duyulan hallerde, uluslararası benzer amaçlı dernek, birlik ve federasyonlarla işbirliği yapar.

3.9- Toplumsal uzlaşı bilincinin gelişmesi için diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve ortak projeler yapar ve sivil hayatın gelişmesine katkıda bulunur.

3.10- Yeni üyelerin başvurmasını özendirir ve yasalar ile tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

3.11- Topluma ve DERNEK üyelerine yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular.

3.12- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla, ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar.

3.13- Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar, fuarlar ve sergiler gibi eğitim ve gelişim amaçlı etkinlikler düzenler.

3.14- Oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar,

3.15- Yerleşim yeri ile, amaç ve çalışma konuları için uygun ve gerekli olan arsa, bina, kamp, üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

3.16- Kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz mallar, taşıt, araç, cihaz gibi taşınır malları satın alır. Bunları kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır, menkul değerler ve haklar alır.

3.17- Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, bilgisayar temelli iletişim ortamlarını, radyo ve televizyon gibi iletişim olanaklarını kullanır,

3.18- Mühendis ve Mimarlara iş konularında, öğrencilere staj yerlerinde yardımcı olur,

3.19- Yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler,

3.20- Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır,

3.21- Amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur, burs verir.

3.22- Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

3.23- İş dünyasında meslek etik değerlerinin oluşturulması ve korunması ve sosyal altyapının geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.

3.24- Üyelerinin ulusal ve kurumsal platformlarda etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapar.

 

3.25- Dernek yurt dışında gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilci veya temsilciler görevlendirebilir.

3.26- Dernek sosyal, ticari, ekonomik, kültürel, bilimsel, teknolojik, siyasal ve mesleki alanlarda gerek üyelerinin gerekse toplumun eğitim, öğretim, bilgilendirme ve farkındalık yaratacak konularda çalışmalar yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile akademi, enstitü ve platformlar kurabilir ve iş birlikleri yapabilir.        02

 

MADDE 4. TANIMLAR :

DERNEK’ in tanımına göre Mühendis ve Mimarlık hizmeti;

 1. Mühendislik ve mimarlığın bir veya birkaç dalında yeterli teorik ve pratik bilgisi olmayı, doğal veya inşa edilmiş çevre üzerinde teknolojiye, bilgi ve düşünceye dayalı fikir hizmeti vermeyi,
 2. Teknik Müşavirlik ve müteahhitlik çalışma konularını kapsayan alanlardaki görevleri üstlenmeyi,
 3. Mühendislik ve mimarlık mesleğinin gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde tanınmış olan meslek ahlakı kurallarına uygun olarak mesleği icra etmeyi kapsar.

 

MADDE 5. ÜYELİK TANIMI :

DERNEK üyesi mühendislik ve mimarlık mesleğinin gerçeklerini yaşamış, mesleği kalkındırmak içinyapılması gerekenlerin" bilincinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla "DERNEK' in hükümlerine uygun olarak hareket etmek, yükümlülüklerini yerine getirmek, bilgi ve çalışmalarını sürekli bir biçimde birleştirmek" isteyen mühendis veya mimar gerçek kişidir.

 

Dernekler Kanunu’na göre üye olmaları yasaklananlar, DERNEK ödentisini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle üyelikten kesin olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar DERNEK’ e üye olamazlar.

 

MADDE 6. ÜYELİK ŞEKLİ:

DERNEK’in, Asıl Üye, Fahri Üye, Kurumsal Üye, Onur Üyesi olmak üzere dört çeşit üyeliği vardır.

 

A-Asıl Üye : ( gerçek kişi)

 1. Fiil ehliyete sahip Üniversitelerin mühendislik veya mimarlık fakültelerinden, başvuru tarihinden en az 2 (iki) yıl önce mezun olan ve Devletçe verilmiş veya eşdeğerliliği kabul edilmiş bir mühendislik veya mimarlık diploması sahibi olup en az 2 (iki) yıl, serbest meslek erbabı olan veya tüzel kişilik sahibi ticari kuruluşlarda ortak bulunan.
 2. Üyelik için yazılı olarak başvuruda bulunan ve mesleki durumu ve deneyimi, en az bir asıl üye tarafından yeterli görülen ya da bir üye tarafından önerilen.

 

 1. Bu tüzüğe göre ödentileri ödemeyi ve dernek hükümlerine uymayı kabul eden,
 2. Asil üye olmak istediğine ilişkin yazılı başvuruda bulunan ve başvurusu yönetim kurulunun 2/3 oy çokluğu ile Asil Üyeliğe kabul edilen kişidir.
 3. Asil Üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.

 

B-Fahri Üye

DERNEK’e Asıl Üye olamayan ancak, DERNEK’e ve Mühendislik-Mimarlık sektörüne katkıları olacağı düşünülen aşağıdaki nitelikteki gerçek veya tüzel kişiler Fahri Üye olabilirler:

 

 1. Asıl Üye olmak için gerekli koşullardan tümünü sağlamasına karşın, sadece mezuniyet ve çalışma ile ilgili sürelerden birini henüz doldurmamış olan, ancak, gerekli süre koşulunu sağladığında, Asıl Üye olmaya uygun olan, üye adayı niteliğindeki gerçek kişiler Fahri Üye olabilirler.
 2. DERNEK’te Asıl Üye iken, çalışma yaşamını bırakan, ya da ara veren veya üyelik koşullarından biri veya birkaçına sahip olmayan yada bir nedenle kaybeden kişiler Fahri Üye olmak için müracaat edebilirler.
 3. Fahri Üye olmak isteyen gerçek kişinin kendisinin, tüzel kişinin ise Yönetim Kurulunun başvuruda bulunması ve Dernek Yönetim Kurulu’nun 2/3 oy çokluğu ile kabulü gereklidir. Fahri Üye Seçme ve seçilme hakkına sahip değildir. Seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmaksızın Genel Kurul’a katılabilir, dilek ve temenniler bölümünde söz alarak görüş bildirebilir, Yönetim Kurulunun belirleyeceği çalışma ve etkinliklere katılabilir.

 

C- ONUR ÜYESİ

Mesleğe, DERNEK'e, ülkemize veya insanlığa, ulusal veya uluslararası ölçekte, olağanın ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş olan ve bu nedenle DERNEK’te üye olmasından şeref duyulan gerçek veya tüzel kişiler ONUR ÜYESİ olabilirler. Bu tür Onur Üyeliği, dernek üyesi en az bir üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun 2/3 oy çokluğu ile aldığı kararla gerçekleşir. Bu şekildeki Üyelik bir paye olup, kişinin başvurusuna açık değildir.

 

Bu şekilde belirlenen Onur Üyesi

 • Yönetim Kurulu’nun yöneltebileceği görevleri, uygun görürse, yerine getirir.
 • Paye ve unvanlarını kullandığı ve belirttiği durumlarda, DERNEK Onur Üyeliği unvanında anmakla yükümlüdür.
 • Onur üyesi seçme ve seçilme hakkına sahip değildir. Genel kurula katılabilir, dilek ve temenniler bölümünde söz alarak görüş bildirebilir.

 

D- KURUMSAL ÜYELİK

 

Bünyesinde en az on mühendislik ya da mimarlık fakültelerinden mezun personel çalıştıran firmalar bir üyenin önerisi ve yönetim kurulunu 2/3 oy çokluğu ile kurumsal üye olabilir. Bu durumda firma en üst düzey yöneticisinin yazılı ve imzalı olarak, Üst düzey mühendis veya mimarlık diplomasına sahip bir yöneticisini kurumsal üye temsilcisi olarak atar ve dernek başkanlığına bildirir, Dernek yönetim kurulu atanan temsilciyi 2/3 oy çokluğu ile onayladıktan sonra o firmanın kurumsal üyeliği yürürlüğe girer.

 

Kurumsal üye temsilcisi seçme ve seçilme hakkına sahip olur ve maddi ve manevi olarak Dernek Asil üyesinin üstlendiği tüm sorumlukları üstlenir. Kurumsal Üye olan firma gerek gördüğünde temsilcisini değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda dernek organlarından her hangi birine seçilmiş olan

temsilcinin üyelikle birlikte görevi de sonlanır, Yerine genel kurulca belirlenmiş yedek üye gelir. Kurumsal üye Asil üye sayısının %10 nunu geçemez.

 

E- GENEL HUSUSLAR

 1. Bir kişi, aynı anda, Asıl, Fahri, Onur ve Kurumsal üyeliklerden yalnız birine sahip olabilir.
 2. Üyelik türüne bakılmaksızın, hiçbir üye, DERNEK tarafından kabul edilmiş olan Meslek Ahlakı Kuralları'na uygun olmayan, bir çalışma yapamaz veya beyanda bulunamaz. Bu tür davranışlarda bulunan üye onur kuruluna sevk edilir.
 3. Üyelik türü ne olursa olsun, bir üyenin, koşullarında üyelik türünü etkileyecek veya değişmesine neden olabilecek bir değişiklik olduğunda, üye, bu değişikliğin gerçekleşmesinden en fazla 1 (bir) ay içinde, durumu yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.
 4. Yönetim Kurulu yazılı olarak yapılan üyelik başvurularını 30 gün içinde değerlendirir ve kararını üyeliğe kabul ve reddi şeklinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu'nun kararına itiraz durumunda konu Genel Kurul'da görüşülür. Genel Kurul'un kararı kesindir.
 5. Fahri üye sayısı Asil üye sayısının % 10 unu, kurumsal üye sayısı asil üye sayısının %10 unu geçemez. Onur Üyesi sayısı sınırlayıcı değildir.

 

MADDE 7. ÜYELİKTEN AYRILMA :

Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti, vb. geri ödenmez. Ayrılan üye, varsa geçmişten kalan ödenti borçlarını ödemekle yükümlüdür. Yeniden üye olmak isteyenler için ilk kez üye olma işlemleri aynen uygulanır.

 

MADDE 8. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir:

 1. Dernekler Kanunu’nda veya DERNEK Tüzüğü’nde tanımlanan şartlara göre üye olma vasfını yitirmek,
 2. DERNEK Tüzük hükümleri, Yönetmelikleri ve Meslek Ahlakı Kuralları'na aykırı davranmaktan ötürü haklarında Onur Kurulu’nun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma cezası verilmek,
 3. Yönetim Kurulu tarafından ödentisini ödemeyenler için üyelikten çıkarılma kararı alınmış olmak.

 

Üyelikten çıkarma kararını Yönetim Kurulu verir. Üye, karara ilişkin itirazını Genel Kurul’a yapar. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

 

MADDE 9. ÖDENTİ MİKTARI:

Giriş kararı kendisine bildirilen aday, bildirim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği ödeme planına göre ödentilerini ödemek zorundadır. Bir defaya özgü alınan giriş ödentisi yıllık üyelik ödentisinin 4 katı olarak kabul edilmiş olup ödentiler ve oranlar her genel kurul ile mali genel kurullarda genel kurul kararı ile yeniden belirlenebilir.

 

MADDE 10. ÖDENTİ BELİRLEME:

Üyelik için belirlenen ödentilerin ödenmesi zorunludur. DERNEK giriş ödentisi ve üyelik ödentisi her yıl Genel Kurul’da bir takvim yılı için Bütçe ile belirlenir ve Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Aidat

miktarı genel kurulun yetki vermesi durumunda yönetim kurulunca da belirlenebilir. Sadece Asıl ve kurumsal üyeler ödenti ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 11. ÖDENTİ ÖDEME ŞEKLİ:

Genel Kurul’da tüm yıl için belirlenen yıllık üyelik ödentisi, en geç ocak ayı içinde yapılır. Ödentisini aylık olarak yapmak isteyenler, her aya yayılan yazılı bir kredi kartı ödeme talimatını, mart ayı içerisinde derneğe teslim ederler.

 

MADDE 12. ÖDENTİ ÖDEMEME :

Asıl üyeye tahakkuk etmiş ve Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gereken üyelik ödentilerinin

tamamının ödemesi, söz konusu takvim yılı sonuna kadar yapılmadığı takdirde, üyeye gerekli ihtar, iadeli taahhütlü posta ya da noter aracılığı ile yapılır ve borçlarını 1 (bir) ay içerisinde ödemesi istenir. Söz konusu 1 (bir) ayın bitiminde üye sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde, hakkında icra işlemi başlatılır.

Ayrıca, Yönetim Kurulunca, üyelikten çıkarma kararı alınır.

Giriş ödentisinin tümü ödenmeden üyelik başvurusu tamamlanmış sayılmaz ve Dernek üyeliği başlamaz.

MADDE 13. ORGANLAR ve GÖREVLERİ :

DERNEK’in organları şunlardır :

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,

 

 1. Onur Kurulu,

e) Danışma Kurulu

 

MADDE 14. OLAĞAN GENEL KURUL:

DERNEK Olağan Genel Kurulu, her yıl Ocak ayında toplanır. DERNEK organlarına iki yılda bir seçim yapılır.

 

MADDE 15. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlardan sonra Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 1. Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çokluğu ile alacağı karar,
 2. Denetim Kurulu’nun DERNEK hesap- işlemleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çokluğu ile alacağı kararın Yönetim Kurulu’na iletilmesi,
 3. DERNEK Asıl Üye sayısının beşte biri (1/5)?nin aynı konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
 4. Yönetim Kurulu’nun, yedekler de dahil, çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece

toplantıya neden olan gündemdeki konuların üzerinde görüşülüp karar alınır. Kendisine başvuru yapıldığı halde Yönetim Kurulu yasal sürelerde. Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Dernekler Kanunu'ndaki yöntemler uygulanır.

 

MADDE 16. GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:

DERNEK Genel Kurulu’nun çağrılmasında Yönetim Kurulu’nca aşağıdaki işlemler uygulanır.

 1. Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantısı ile ilgili kararları alır.
 2. Toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün öncesi itibariyle Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler için Genel Kurul Üyeleri Listesi hazırlanır. DERNEK merkezinde üyelerin incelemesine açılır.
 3. Üyelere yapılacak çağrı ile Genel Kurul günü, saati, yeri, gündemi, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantı bilgileri ve listelerin DERNEK merkezinde ilan edildiği üyelere duyurulur. Bu duyuru DERNEK olanaklarından da yararlanarak en kapsamlı şekilde gazete ilanı, yazılı veya elektronik posta yoluyla yapılır.

 

 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlası ile gündemde tüzük değişikliği veya derneğin feshi olması durumunda katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ilana uygun olarak, ikinci toplantı yapılmak üzere tutanak tutulur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, 30 günden uzun olamaz.
 2. İkinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak, katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
 3. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 (on beş) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi üyelere duyurulur.

Geri bırakılan toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç bir ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

 

MADDE 17. GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır:

 1. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka ilde yapılamaz.
 2. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler.
 3. İmzalanan listeye göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı, karar

 

yeter sayısı ve çoğunluğun sağlanmış olduğu Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

 1. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından çoğunluğun sağlandığını belirten bu tutanağın okunmasından sonra açılır.
 2. Genel Kurul’u yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçimi yapılır. Genel Kurul çalışmaları düzenlenen bir Yönetmelik hükümlerine göre yönetilir.
 3. Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüşülür. Genel Kurullarda toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı ve imzalı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
 4. Genel Kurul’a katılan her asıl üyenin bir oy hakkı olup, bu kişiler oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
 5. Asıl ve kurumsal üyeler Üye dışındaki üyeler, Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir, öneri ve dileklerde bulunabilirler.
 6. Genel Kurul’da karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile DERNEK’in feshedilmesine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

 

MADDE 18. GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ :

Genel Kurul, DERNEK’in en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. DERNEK’in amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak, gelecek yıllar için çalışma programı esaslarını tespit etmek,
 2. Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir/Gider Çizelgelerini, Denetim Kurulu’nun Denetim Raporunu görüşüp Yönetim Kurulu’nu aklamak,
 3. Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak, giriş ve üyelik ödenti miktarlarını ve ödeme yöntemlerini belirlemek için yönetim kuruluna yetki vermek.
 4. Çalışma dönemi Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları’nın asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek (Bu kurulların üyeleri, Genel Kurul’da, belirlenen adaylar arasından, gizli oy açık sayım ile seçilirler.)
 5. DERNEK Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak,
 6. DERNEK’in dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,
 7. DERNEK’e taşınmaz mal alınması, ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 8. Yönetim Kurulu’nun önereceği yurt dışındaki kuruluşlara DERNEK’in katılması, ya da bunlarla işbirliğinde olması, kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması, ya da ayrılması hakkında karar almak,

ı) Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

 1. Genel Kurul’da kurulan Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşmek ve karara bağlamak,
 1. Tartışmalı konularda son ve bağlayıcı kararları vermek,
 2. Üyelikten çıkarma kararlarına yapılan itirazları görüşüp karara bağlamak,
 1. Üyelik başvurusu kabul edilmemiş kişinin başvurusunu görüşüp karara bağlamak,
 1. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğü’nde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 19. YÖNETİM KURULU:

 

DERNEK’in yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim kurulu, gizli oyla seçilmiş 11 (onbir) asıl üye ile 11 (onbir) yedek üyeden oluşur. Ancak tek liste olması durumunda divan başkanlığının kararıyla açık oylamada yapılabilir.

 

 1. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.
 2. Yönetim kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında kendi içinden açık oy ile bir başkan, Biri vekil olmak üzere 3 başkan yardımcısı, bir sekreter üye ve bir sayman üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler. Başkan derneği temsil eder, başkan yardımcısı başkanın yokluğunda başkana vekalet eder. Sekreter üye derneğin yazışmalarını yönetir. Sayman üye Derneğin mali işlerini yürütür. Mali konularda derneği başkan veya başkan yardımcısı ile sayman üyenin müşterek imzaları ilzam eder.
 3. Aynı kişi üst üste 2 tam dönemden fazla Başkan seçilemez Başkan daha önce dernek organlarından herhangi birinde Asil Üye olarak bir dönem görev yapmış olmalıdır.

 

 1. Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanlarda) olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Üst üste üç toplantıya geçerli mazereti olmadan katılmayan üye Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.
 2. Yönetim kurulu toplantı yeter sayısı 6 (altı) olup, kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.
 3. Yönetim Kurulu kararları karar defterine yazılır ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
 4. Başkan, gerekli gördüğü zamanlarda Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 5. Yedek üyeler, Genel Kurul’da aldıkları oy sırası ile boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, DERNEK üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak DERNEK üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 20. YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda DERNEK ’in amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu kararlarını uygulamak,
 2. DERNEK ’in amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını özendirmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,
 3. DERNEK işlerini Genel Kurul’da onaylanan bütçeye göre yürütmek,
 4. DERNEK Tüzüğüne uygun hususlarda ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite olmasını sağlamak ve ulusal veya uluslararası akreditasyon mevzu olmayan hususlarda Birliğin kriter, ölçü, usul ve benzeri özel koşullarını oluşturmak, bu koşullara uygun kişi, kuruluş, ürün ve süreçleri akredite etmek, belge, sertifika vermek,
 5. DERNEK’ in idari organizasyon yapısını belirlemek, İç Yönetmelik uyarınca DERNEK ’in işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli ve danışmanları atamak, özlük haklarını belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,
 6. DERNEK ’i Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
 7. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu'ndan, görevi ve bilanço gereği mal varlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kurulu’na devretmek,
 8. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 9. DERNEK Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,
 10. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, toplantı ile ilgili işleri yapmak,

 

 1. Genel Kurul’un verdiği yetkiyle DERNEK’ in üyelik ödenti ve giriş ödentisinin ödeme yöntemini belirlemek,

 

 1. Yönetim Kurulu’na herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Onur Kurulu’na sevkine karar vermek.
 1. Dernek gelirlerini toplayacak kişileri belirlemek ve Yetki Belgesi düzenlemek,
 2. Yasalar, Tüzük ve Yönetmelikler veya Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

DERNEĞİN BORÇLANMASI:

Yönetim Kurulu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

 

MADDE 21. DENETİM KURULU:

DERNEK’in yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurul’da gizli veya divan başkanlığının alacağı karar ile açık oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Denetim Kurulu Başkanı ve bir Denetim Kurulu Sekreter Üyesi seçer.

Denetim Kurulu, en az 6 (altı) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2 (iki) dir.

Asıl üyeliklerin boşalması durumunda Genel Kurul’da alınan oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. DERNEK’in bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az 6 (altı) ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bir raporla bildirmek,
 2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Geçmiş Dönem Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir/Gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak,
 3. Yasalar, Tüzük ve Yönetmelikler veya Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi, Genel Kurul kararıyla bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir ancak, bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

MADDE 22. ONUR KURULU:

Onur Kurulu, dernek üyeleri için disiplin kurulu şeklinde görev yapar.

Onur Kurulu, Genel Kurul’da gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Onur Kurulu Başkanı ve bir Onur Kurulu Sekreter Üyesi seçer.

Onur Kurulu’na aday olabilmek için DERNEK ’ten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış

 

olmak zorunludur.

Asıl üyeliklerin boşalması durumunda Genel Kurul’da alınan oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Onur Kurulu, kendisine yansıtılan konuları karara bağlar. Çalışmalarını Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre yürütür.

Onur kurulu, yönetim kurulunun daveti ya da kendi isteği üzerine toplanır.

 

MADDE 23. DANIŞMA KURULU:

Derneğin en üst danışma organıdır.

Kurul, dernek kurucu üyeleri, yürürlükteki yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu asil ve yedek üyeleri ve tüm geçmiş dönem Yönetim Kurulu, denetim ve onur kurulu başkanlarının katılımı ile oluşur.

Yılda en az iki kez toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanlığından en son ayrılan üye, o yoksa en yaşlı üye başkanlık yapar. Danışma kurulu Başkan dahil 5 kişilik divan heyeti tarafından yönetilir. Sekreter seçilen başkan tarafından belirlenir, en genç üye sekreter yardımcısı görevini üstlenir. Kurul ilk toplantısını Genel kuruldan sonraki 30 gün içerisinde yapar. Toplantılara, gündem gerektiriyorsa, katılımcı davet edilir.

 

MADDE 24. DANIŞMA KURULU GÖREVİ:

Danışma Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda verilmiştir.

a) DERNEK amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak, b)Yönetim Kurulu’na DERNEK 'in ülke kamuoyunda saygınlığını arttıracak önerilerde bulunmak,

c) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un istek ve dilekleri hakkında görüş ve önerilerini bildirmek. Kurul görüşleri bağlayıcı değildir, ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilir.

 

MADDE 25. ÇALIŞMA ORGANLARI:

Çalışma Organları, Yönetim Kurulu’nun gözetim ve yönetiminde, DERNEK organlarının kararlarını uygulamak ve DERNEK hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Çalışma organları yönetim kurulu tarafından belirlenir ve seçilir.

 

MADDE 26. DERNEK GÖREVLİLERİ:

DERNEK bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim Kurulu'nca atanır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri İç Yönetmelik’te gösterilir. Personel giderleri DERNEK bütçesinden karşılanır.

 

MADDE 27. UZMAN DANIŞMANLAR:

DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan Uzman Danışmanlar, hukuk, mali, basın, teknik veya Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü diğer konularda, Yönetim, Denetim, Onur ve Geçmiş Dönem Başkanları Danışma Kurulları ile Çalışma Organlarına danışmanlık yaparlar.

 

MADDE 28. ÇALIŞMA GRUPLARI:

DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu isteği ile geçici ya da sürekli olarak DERNEK üyeleri arasından ve en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları kurulabilir.

Bunlar sürekli Komiteler, çalışma dönemi ile sınırlı Komisyonlar ve görev bazında sınırlı Proje Grupları

 

şeklinde olabilir.

Çalışma yöntemleri Çalışma Grupları Yönetmeliği ile belirlenir.

Çalışma Grupları DERNEK yetkili kurullarına yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

Çalışma Grupları ihtisas organları olup, hazırladıkları rapor ve vardıkları sonucun bağlayıcı bir niteliği yoktur. Yapılan çalışma ile ilgili karar Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

MADDE 29. MALİ HÜKÜMLER :

DERNEK’ in mali dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

DERNEK’ in bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

MADDE 30. DERNEK GELİRLERİ:

DERNEK’ in gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Üyelerden sağlanacak ödenti gelirleri,
 2. DERNEK taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile haklarının işletilmesinden, ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değer gelirleri,
 3. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları, balo, eğlence, konferans, seminer, eğitim ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

 

 1. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,
 2. Kamu ve özel ortaklıklarından ve iktisadi işletmelerden, ortak projelerden sağlanacak gelirler,
 3. Diğer gelirler.

DERNEK, mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir, gerçek ve tüzel kişilerden de yardım alabilir.

 

MADDE 31. GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM:

DERNEK’ in gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

 1. Giriş Ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında tahsil edilir. Üyelik Ödentinin tahsil yöntemi Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Yönetim Kurulu, ödenmesi geciken ödentiler için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir.
 2. DERNEK gelirleri Yönetim Kurulu tarafından bastırılacak Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve il en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı Belgesine ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır.
 3. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Gider Makbuzu düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Bu tür harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.
 4. Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

 

MADDE 32. DEFTERLER

DERNEK, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğü’ne tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

MADDE 33. BİLDİRİ YAYINLANMASI :

Bildiri, beyanname ve benzeri yayınların yapılması Yönetim Kurulu kararı ile Başkan veya Sekreter Üyenin imzası ile yapılır.

 

MADDE 34. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3?ü?dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 35. DERNEK 'İN FESHEDİLMESİ :

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde BURSA MUHENDİS VE MİMAR

İŞADAMLARI DERNEĞİ. ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.

İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 36. HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

DERNEK Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

PDF OLARAK İNDİR